Broskolan, Örnsköldsviks kristna skola har beviljats 975 726 kr i statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för 2017/2018. Broskolan kommer att genomföra projektet hälsofrämjande skolutveckling tillsammans med forskarna M. Dr Anitha Risberg, LTU (ansvarig för forskningsprojektet och den pedagogiska metodutvecklingen för COR-pedagogik), Fil Dr Anna-Karin Lindqvist, LTU och Fil Dr Margareta Larsson Högskolan i Skövde.

Läs SVTs artikel om bidraget.

Beräkning av bidragsbeloppet

Det har kommit in totalt 198 ansökningar om totalt 180 217 671 kronor.

Skolverket har haft 37 000 000 kronor att fördela. 48 sökande beviljas

statsbidrag om totalt 35 699 903 kronor. 150 sökande har fått avslag på

ansökan.

Bedömnings- och urvalsprocess

Enligt regleringsbrev för 2017 ska Skolverket genomföra insatser för att

förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan i syfte att

stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolverket får använda

43 000 000 kronor för genomförande av hela uppdraget. Skolverket har

beslutat att avsätta 37 000 000 kronor av dessa medel för att fördela bidrag

till huvudmän i syfte att stödja insatser för att förbättra det förebyggande

och främjande arbetet inom elevhälsan. Syftet med utlysningen av bidraget är

att öka kunskapen om hur ett hälsofrämjande arbete kan utvecklas i skolans

praktik. Detta görs bland annat genom att forskare följer och kartlägger

arbetet. Erfarenheterna avser Skolverket att dra nytta av i fortsatta insatser

för att stödja huvudmän i deras utvecklingsarbete.

 
Ansökningarna har bedömts utifrån beskrivningen av:

•Mål för insatsen

•Genomförande i undervisningen

•Den samlande elevhälsans roll

•Elevinflytande

•Metakognitivt arbetssätt

•Kollegialt lärande

•Vetenskapligt förhållningssätt

•Förankring i systematiskt kvalitetsarbete.

 
Kontaktpersoner:

Projektansvarig forskning och ansvarig för COR-pedagogik

Anitha Risberg, 070-694 93 07

Rektor David Johansson, 070-175 57 81

Projektansvarig Broskolan, förstelärare Stefan Häggström, 070-233 38 18

Huvudman, Ordförande Maria Nordberg, 070-361 30 12